EL PORTA A PORTA AL NUCLI DE DOSRIUS

Comença el 19 de febrer. Seran retirats els contenidors del carrer excepte la fracció de vidre.

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

Cal deixar els residus que toca cada dia davant la porta de casa de les 20 a les 22h, ja que el servei de recollida comença a les 22h.

 

Separem bé

ORGÀNICA

L’orgànica cal deixar-la dins una galleda o bujol tancat per tal de que no es puguin trencar la bossa.

A primera hora del matí, cal recollir aquest bujol o galleda i entrar-lo a casa.

Es pot llançar amb aquesta fracció:

 • Restes de fruita, verdura, carn, peix (tant cru com cuit)
 • Closques d’ou, marisc, fruits secs
 • Pa sec
 • Marro de cafè i bosses d’infusió
 • Paper de cuina i tovallons bruts de paper
 • Taps de suro

El reciclatge de l’orgànica. La matèria orgànica recollida a Dosrius es transporta fins la planta de transferència de Mataró on s’ajunta amb la matèria orgànica recollida a la resta de municipis del Maresme. De Mataró es transporta fins a Granollers, a la planta de digestió anaeròbia i de compostatge. Allà les restes orgàniques es transformen en compost orgànic que serà utilitzat en tasques de jardineria i agrícoles. Durant el procés de compostatge, i a partir del biogàs generat, la planta de Granollers produeix electricitat que és comercialitzada.

ENVASOS

Cal dipositar-los en una bossa tancada.

Es pot llençar amb aquesta fracció:

 • Ampolles i garrafes de plàstic
 • Pots de plàstic i de iogurt
 • Llaunes de conserves de menjar
 • Llaunes de begudes
 • Brics de llet i begudes
 • Safates de porexpan
 • Bosses de plàstic
 • Paper d’alumini
 • Taps d’ampolles i taps de pots de vidre

El reciclatge dels envasos. El cartró per begudes es pot reciclar aprofitant conjuntament els seus components (fabricació d’aglomerat) o bé amb l’aprofitament separat de cada material (reciclatge del paper i valorització energètica del polietilè i l’alumini).

Les llaunes de ferro o les d’alumini són envasos 100% reciclables mitjançant processos de fusió de l’acer i l’alumini.

Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització… o bé per a l’obtenció de nous envasos d’ús no alimentari (lleixius, detergents…).

PAPER I CARTRÓ

Cal deixar-ho a la porta de casa amb un farcell lligat o bé en una bossa de paper o caixa de cartró.

Es pot llençar amb aquesta fracció:

 • Diaris i revistes
 • Caixes de cartró
 • Bosses de paper
 • Fulls, llibretes i cartolines

El reciclatge del paper i cartró. Un cop reciclat, se n’obtenen fulls de paper reciclat, cartrons i ondulats per a ser utilitzats en embalatges.

VIDRE

 • Ampolles de vidre sense taps
 • Pots de vidre sense taps

Cal dipositar-los en els contenidors habilitats que hi ha al carrer (veure planell)

El reciclatge del vidre. Actualment, la destinació majoritària del vidre procedent de la recollida selectiva és el reciclatge per a la fabricació d’envasos. Una fracció minoritària es destina a la fabricació d’altres productes, bàsicament per a la construcció.

RESTA

La fracció resta cal deixar-la en una bossa tancada. Es considera resta:

 • Pols d’escombrar
 • Puntes de tabac
 • Plats trencats de ceràmica
 • Bolquers, compreses, apòsits sanitaris
 • Excrements d’animals

La valorització de la resta. La fracció resta és portada fins a la Planta de Brossa de Mataró, on es sotmet a un procés de triatge manual i mecanitzat per tal de separar-ne aquells residus reciclables. La resta és sotmesa a un tractament de valorització energètica (crema i producció d’electricitat) a la mateixa planta.

BOLQUERS I EXCREMENTS D’ANIMALS

 • Bolquers
 • Compreses
 • Excrements d’animals
 • Apòsits sanitaris

Bolquers, compreses, tampons, apòsits sanitaris i excrements d’animals domèstics pertanyen a la fracció RESTA. Però en cas que sigui inconvenient retenir-los a casa tota una setmana, els podem treure al carrer els mateixos dies que la orgànica, entre 20 i 22h, dins d’una bossa de plàstic o d’escombraries lligada, que identificarem amb una etiqueta adhesiva que podem descarregar del web municipal. Dins d’aquesta bossa no pot ser dipositat cap altre tipus de material.

Les etiquetes es poden obtener a l’ajuntament o bé descarregar aquí.